ISO9001-8888认证 •  欢迎访问本官网

Nonwoven Machines

非织造设备


产品展示

products

商标带涂层生产线
    发布时间: 2019-10-14 09:46    


涤纶基布进行一系列涂层处理来生产商标布。 

                  其生产的工艺主要有:干法涂层生产、湿法涂层生产。

                  涤纶商标布主用于服装的商标。